Perihal Situs Web

Kursus Internet Marketing DUMET School ika sathira vaibasa’ita uha hai jisada ika gahaka vaiba bra’uzara nu bheji’a gi’a pharameta vica saravara te satora kita vaiba pane hana iha mukha taura te ha’iparataikasata maraka’apa bhasa (HTML) vica kodabadha hai; kaisakediga sata’ila sitasa (CSS) nu buni’adi HTML tom bahara dikha nu katarola karana la’i varati’a janda hai. Citara ama taura te loride dikha nu prabhavita karana la’i ate mukha samagari de hise vajom varati’a janda hai. Adi’o jam vidi’o nu”sathira” samagari mani’a ja sakada hai je iha atomaitika khedada hai jam ama taura te gaira-itaraikativa huda hai. Isa prakara di vaibasa’ita ama taura te sare darasakam la’i iko janakari pradarasata karadi hai. Gahakam jam gahakam nu chape barosara saumpana di tar’ham, ika satha’i vaibasa’ita ama taura te samem de labe samem la’i ikasara, mi’ari janakari pradana karegi. Halanki vaibasa’ita de malaka samem-samem te apadetasa kara sakade hana, iha taikasata, photo’am ate hora samagari nu sapadita karana la’i ika mainu’ala prakiri’a hai ate isa la’i tuhanu buni’adi vaibasa’ita diza’ina hunara ate sauphatave’ara di lora ho sakadi hai. Vaibasa’ita di’am sadharana rupam jam marakitiga udaharana, jivem ki kalasika vaibasa’ita, paja pane di vaibasa’ita jam barosara vaibasa’ita akasara sathira vaibasa’itam hudi’am hana, ki’unki uha upabhogata nu pri-prabhasita, satha’i janakari dide hana isa vica patha, photo’am, ainimesanam, adi’o/ vidi’o ate nevigesana minu du’ara ika kapani ate isade utapadam ate sevavam bare janakari samala ho sakadi hai. Perihal Situs Web

Perihal Situs Web Sataitika vaibasa’itam nu saphatave’ara de cara vade varagam di varatom nala sapadita kita ja sakada hai patha sapadaka, jivem notapaida jam taikasata aidida, jithe samagari ate aica’aila’aila marakapa nu sidhe sapadaka progarama de adara jorana la’i; WYSIWYG auphala’ina sapadaka, jivem ki ma’ikarosaphata mauratapeja ate adoba drimava’ira (pahilam maikaromidi’a drimaivavara), jisa nala sa’ita nu jiyu’a’i di varatom nala sapadita kita janda hai ate akhari HTML maraka’apa sapadaka sauphatave’ara du’ara apane apa ti’ara ho janda hai; WYSIWYG aunala’ina aiditara jo midi’a amira anala’ina pesakari, jivem ki vaiba pane, vijetasa, pravesa, balauga ate hora dasataveza. Tepaleta-adharita sapadaka jivem ki iWeb upabhogatavam nu visatrita HTML gi’ana de binam vaiba peja bana’una ate apaloda karana di ijajata dide hana, jivem ki uha ika paileta tom dhukavem taipaleta lainde hana ate ika sidhe taura te HTML di sidhe taura te herapheri de binam ika daisakataupa pabalisa phaisana vica tasaviram ate patha nu jorade hana koda; ate, sathira vaibasa’itam aje vi saravara sa’ida di varatom kara sakada hai (aisa aisa a’i) vica ika sapadana sahulata de taura te, jivem ki ka’i pani’am vica ama minu bara san jha karana. Ki’unki pathaka la’i sa’ita da vihara hale vi sathira hai, isa nu ika gatisila sa’ita nahim mani’a janda hai. Perihal Situs Web